TAXES


180 € alumne actiu

150 € alumne de l’Aula Spanish Brass i de la Societat Musical d’Alzira

150 € alumne de música de cambra*

225 € alumne de música de cambra i instrument*

(* Solament s’admetran alumnes de grups ja constituïts, el preu és per cada membre del grup)

100 € alumne oient

(En les taxes està inclosa una entrada per a cadascun dels concerts del festival per a cada alumne, tant actiu com oient)

MÈTODE D’INSCRIPCIÓ


Els interessats a participar en el curs en qualsevol de les opcions oferides hauran de fer la inscripción en línia i esperar la resposta de la confirmació de la plaça a través de correu electrònic. Si no els arriba confirmació en un termini màxim de 5 dies poden telefonar al 963312412. Una vegada confirmada la plaça, l’alumne tindrà 10 dies naturals per a fer el pagament de les taxes a través d’ingrés o transferència bancària i enviar el justificant escanejat al correu electrònic: info@sbalz.com.

Els alumnes menors d’edat hauran d’adjuntar també l’autorització del menor emplenada i signada pels seus pares, mares o tutors. El model d’autorització es pot descarregar més abaix.

DADES BANCÀRIES


Titular: Ajuntament d’Alzira
Entidad: Banco Santander
Número de cuenta: ES 69 0049 4605 26 2110035980
Código BIC (SWIFT): BSCHESMM
 

AUTORITZACIÓ PER A MENORS


Autorització menor

Avís legal:

Protecció de dades. – ARTSIMÉS, SL l’informa que la seua adreça de correu electrònic, així com la resta de les seues dades personals seran usats per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessaris per a poder relacionar-nos amb vosté, la qual cosa ens permet l’ús de la seua informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tindre coneixement de la seua informació aquelles entitats que necessiten tindre accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si anara incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a una altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: ARTSIMÉS, SL, amb direcció en C/ CERVANTES, 30, CP 46610, GUADASSUAR (València/València).

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Confidencialitat. – El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, és confidencial i va dirigida al destinatari d’aquest. En el cas que vosté no fóra el destinatari, li sol·licitem que ens l’indique i no comunique el seu contingut a tercers, procedint a la seua destrucció.

Exempció de responsabilitat. – L’enviament de la present comunicació no implica l’obligació per part del remitent de controlar l’absència de virus, cucs, troians i/o qualsevol altre programa informàtic nociu, corresponent al destinatari disposar de les eines de maquinari i programari necessàries per a garantir tant la seguretat del seu sistema d’informació com la detecció i eliminació de programes informàtics nocius. ARTSIMÉS, SL no es responsabilitza dels danys i perjudicis que tals programes informàtics puguen causar al destinatari.

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA


Autoritze a rebre informació de les activitats i festivals organitzats per Spanish Brass

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...